Vítkovice a.s. – chystá se podivný úpis akcií

Poměrně nedávno (25. května 2007) vyšel v Hospodářských novinách inzerát (text, obrázek) upozorňující všechny stávající akcionáře na chystanou valnou hromadu společnosti (VH) Vítkovice, a.s., která se bude konat 29. června 2007. Na programu je však nejen zveřejnění (určitě více než dobrých) hospodářských výsledků, ale také se zde překvapivě objevil jeden poměrně nejasný bod celého programu, a to podivný úpis nových akcií. Hned vzápětí se také objevilo mnoho spekulací, z nichž některé mohou být pravdivé a jiné zase ne. V tomto příspěvku se pokusím tuto změť protichůdných názorů alespoň trochu roztřídit a shrnout.

Společnost Vítkovice, a.s. má za sebou docela zajímavou minulost, kterou věrně kopíruje i hodnota této akcie. V době kupónové privatizace byla nominální (i tržní) cena 1000 Kč. Poté spadla její tržní hodnota až na neuvěřitelných 6 Kč a nominální hodnota byla zároveň snížena na 10 Kč, aby dosáhla v současné době hodnoty opět kolem 700 Kč. Akcie byla před několika lety stažena z burzy, poté i z RM-Systému (RMS) a nakonec se na jeho volný trh opět vrátila a v prosinci 2006 se její cena vyšplhala až na rekordních 830 Kč, i když zde vydržela pouhý jeden den. Tento vývoj je samozřejmě i odrazem nejasné vlastnické struktury, vleklých soudních sporů a nejasné budoucnosti. Po ekonomické stránce se však podniku daří výborně a nepamatuji za poslední dva roky nějakou negativní zprávu, která by se týkala nedostatku zakázek, či sníženého zisku (poslední zprávou je např. článek Lodní hřídele z Vítkovic do Koreje přepravil Ruslan).

Hned na začátku upozorním na několik důležitých faktů. Společnot Vítkovice a.s. nemá nic společného s Vítkovice Steel. Poslední zveřejněná struktura vlastníků ukazuje, že jejími majoritními vlastníky jsou Vítkovice Holding, a.s. (27,5 %) a VTK Securities (51 %), zatímco minoritní akcionáři mají zbylých 21,5 %, z čehož má pak ještě Komárkův Atlantik FT 10 % (postačující množství pro zablokování případného vyvlastnění). Vítkovice Holding, a.s. pak mají 100% podíl ve VTK Securities, takže se soudní spory odehrávají právě o ovládnutí tohoto holdingu (o podíly se soudí Beran s Komárkem). Existuje cca 13 milionů akcií, ale jen cca 10 % vlastní drobní akcionáři a obchodují s nimi na RMS. A právě těchto 10 % po úpisu pravděpodobně poklesne, neboť majoritní vlastníci se ho určitě zúčastní. Takže moc akcií do budoucna na další obchodování patrně nezůstane. Dále je třeba si dát pozor na konsolidované hospodářské výsledky (HV), neboť samotná společnost Vítkovice, a.s. ovládá mnoho dalších dceřinných firem. Vítkovice, a.s. již sice zveřejnily HV ve výši 505 milionů Kč, kde ale není zohledněn reálný zisk celé skupiny Vitkovice za rok 2006, který je uveden až v celkové konsolidované uzávěrce (bude zveřejněna právě až na VH) a podle předběžných odhadů může klidně přesáhnout 1,5 miliardy Kč (střízlivý odhad). A pokud tedy víme, že existuje cca 13 milionů akcií, tak nám hrubým odhadem vychází zisk kolem 115 Kč na akcii při její současné ceně cca 700 Kč, což je více než pozoruhodný výkon. A to ještě nepočítáme nerozdělené zisky z minulých let, které dosahují cca 350 Kč na akcii a probíhající milardové investice do výroby. Očekáváne výsledky za rok 2007 již také překonávají odhady za rok 2006 a současná cena akcie je z funamentálního hlediska výrazně podhodnocená. Kurz akcie by měl standardně činit sedmi- až dvanáctinásobek zisku na akcii, takže podle tohoto pravidla nám vychází hodnota akcie v odhadovaném rozpětí 800 – 1400 Kč.

Původní optimistické očekávání, že kurz před chystanou VH výrazně poroste, však pochopitelně zmizelo s množícími se spekulacemi o chystaném úpisu. Objevila se zejména nejistota, proč je vůbec úpis nových akcií navrhován (tímto způsobem), respektive co se za ním doopravdy skrývá a co se bude dít po něm. Samotný úpis nových akcií je totiž navržen velmi podivně, takže ten kdo neupíše přijde v podstatě o 2/3 hodnoty své dosavadní investice. Nemluvě o tom, že se bude konat pouze v Ostravě (kam budete muset osobně dojet), patrně v létě (doba dovolených) a bez zaslaných informací všem akcionářům (kdo nečte pravidelně Hospodářské noviny bude mít prostě smůlu – viz bod 5, kde se praví, že poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány). Nejdříve tedy musí VH rozhodnout a stanovit rozhodný den (RD) pro realizaci tohoto úpisu. Poté bude zapsán do obchodního rejstříku a společnost vyzve v Hospodářských novinách a Obchodním věstníku (tedy nikoliv dopisem) své akcionáře k uplatnění jejich majetkového práva se všemi termíny. Bylo by to sice nestandardní (jako samotný způsob úpisu), ale může jím být třeba i den VH. Což by znamenalo následný prudký pokles ceny akcií. Od této chvíle pak budou mít všichni 14 dní na to, aby zajeli do sídla firmy (Ostrava) a nové akcie upsali. Úpis se může uskutečnit klidně ihned po VH (do poloviny července), nebo třeba až v září, ale předpokládám, že po jeho případném schválení moc času na shromáždění peněz na úpis nových akcií nebude. Všechny tyto faktory pak vedly k prodejům menšího počtu akcií a tedy i poklesu kurzu. Každopádně se cena akcií stala velmi volatilní a po prvním poklesu až na 600 Kč se ale opět vrátila k 700 Kč, a to vše při poměrně vysokém objemu obchodů (tisíce akcií denně). Rozjela se i zajímavá diskuze (kde jsem si také vypůjčil některé spekulace) a výrazně vzrostla i sledovanost této akcie.

Bohužel nelze ani předvídat, zda bude úpis vůbec schválen, neboť nevíme, kdo tento bod na program VH vůbec protlačil. Pokud to vymyslel např. Světlík, tak to s největší pravděpodobností projde. Je ale možné, že to tam přidal některý z dalších hlavních akcionářů a pak je schválení tohoto bodu nejisté. Mimochodem, už jednou byl před několika lety podobný úpis navržen (v poměru 1:10), byly dokonce rozesílány dopisy akcionářům, ale nakonec se neuskutečnil (byl napaden soudně). Každopádně je také klidně možné, že jde pouze o machinaci s kurzem akcie před VH, aby mohla některá ze stran levně dokoupit, případně se zbavit drobných akcionářů, a na VH bude tento návrh potichu stažen. Kurz se již poslední dobou stabilizoval kolem úrovně 700 Kč a do VH se už asi nebude příliš výrazně měnit. Po případném schválení úpisu lze však čekat skokový pokles mírně nad třetinu současné hodnoty kurzu. A pak růst ve vlnkách, pokud ovšem neproběhne všemi zaklínané vyvlastnění.

Pokud máte jen několik málo akcií, tak se je určitě “vyplatí” prodat, neboť po úpisu bude jejich hodnota zhruba třetinová. Ale co když jejich cena o tolik neklesne? Co když to půjde dolů jen na cca 300 – 400 Kč? Nezapomeňte, že na VH budou také zveřejněny velmi dobré HV a akcie Vítkovic je dlouhodobě podhodnocená. Pokud tedy máte třeba už kolem 50 akcií, tak bych trochu váhal, zda se do Vítkovic přece jen nezajet podívat. Rozhodně totiž neočekávám, že by ani při případném vyvlastnění byla cena nižší než 700 Kč za tři (po úpisu) akcie. Majoritní vlastníci si to budou moci klidně dovolit, protože vydělají na těch, kteří neupíší (bude i méně administrativy) a na vyvlastnění jich tak už moc nezůstane a snad tedy proběhne za odpovídající cenu. Tuto firmu ocenit pod 700 Kč za akcii snad opravdu nepůjde ani se “sebelepším” znaleckým posudkem, i když si určitě pamatujete, že možné je skoro všechno (např. doly). Majoritní vlastník chce mít pravděpodobně co nejvíce z budoucích tučných zisků, proto podnikne všechny kroky, jak tyto zisky nasměrovat k sobě. Při úpisu tedy majoritní vlastníci vydělají těch neupsaných akciích, hrozba vyvlastnění (squeeze out) je nejistá, i když v diskuzích převládá přesvědčení, že se majoritní vlastníci spolu nakonec nějak dohodnou a svorně potom vyvlastní zbylé minoritní akcionáře. Existuje také ale i optimistická varianta, a to že prostředky získané úpisem nových akcií budou transparentně směřovány na rozvoj podnikání a posilnění vnitřních zdrojů společnosti.

Rozhodný den pro možnost účasti na VH je 22. června, aby mohl být na Středisku cenných papírů (SCP) vytvořen aktuální seznam akcionářů a na VH se nedostali lidé, kteří již akcie těsně před VH prodali. Obchodování na RMS by nemělo být přerušeno a na pozvánce na VH není ani nic o možném stažení akcií Vítkovic z RMS, takže lze ihned po VH očekávat výrazné změny kurzu. Nově upsané akcie by měly být také volně obchodovatelné na RMS, neboť podle návrhu se bude jednat o úpis kmenových akcií, což sice a priori neznamená, že s nimi půjde obchodovat, ale protože se stávajícími obchodovat lze, tak není důvod proč by to nemělo jít ani s nově upsanými. Tento krok by tak ještě podpořil obchodování s těmito akciemi na RMS.

Hlavním důvodem pro plánovaný úpis je patrně fakt, že nejvíce drobných akcionářů je tzv. DIKů (držitel investičních kupónů), tedy ve většině případů drobní majitelé několika akcií z doby kupónové privatizace, kteří většinou přijdou na to, že vlastní nějaké akcie, až tehdy, když se třeba rozvádí. Vítkovice nevyplácí dividendy, nezvou na VH jinak než povinným veřejným oznámením v určených médiích, takže mnoho DIKů na akcie pomalu ale jistě zapomíná. Navrženým způsobem úpisu proto hrozí, že mnozí z nich o velkou část současné hodnoty akcie přijdou. Dalšími častými vlastníky těchto akcií jsou pak obchodníci a cenoví spekulanti, kteří se rozhodují podle poměru potencionálního zisku a rizika. Představte si teoretickou situaci, že jste zodpovědný investor, který dbá u svých investic na rozložení rizika. Část svých úspor vložíte do akcií, ale už tam nechcete přidávat další, takže jde o maximální částku. Nakoupili jste portfolio, které obsahuje (pro zjednodušení pouze 2 akcie (A a B). V každé akcii tak máte uloženou polovinu peněz (investic). Ale každá akcie má svá rizika. Najednou je tu nový návrh firmy B (ano, Vítkovice). Hrozí tedy velmi reálně pokles hodnoty akcií B, kterému lze zabránit pouze účastí na úpisu. Bohužel to ale překračuje velikost objemu alokovaných zdrojů na investice do akcií. Co tedy s tím? Můžete přidat peníze do akcií z jiných zdrojů (např. úspory na dovolenou), nebo si půjčit. Každopádně se zvýší angažovanost v akciích B a změní se rozložení rizika v portfoliu. Aby portfolio nebylo nevyvážené, musíte tedy ještě stejnou částku investovat i do akcií A. Druhou možností pak je, že část akcií B prodáte a za utržené peníze investujete později prostřednictvím úpisu a tedy se nezmění angažovanost v obou titulech. Právě tato druhá možnost může v současné chvíli v rozhodování převládat a opět vytváří tlak na prodej akcií a pokles jejich ceny.

Po případném schválení úpisu by tedy sice měla cena akcie klesnout (efektivní trh) na cca třetinu její hodnoty, ale odhaduju spíše cenu tak kolem 250 – 300 Kč (trochu více než třetina současné ceny). Ale všichni, kteří upíší budou mít těch akcií třikrát tolik, takže se pro ně nic nemění (jen další náklady 20 Kč na akcii). Cena pak pozvolna poroste na cca 500 Kč kvůli velmi dobrým hospodářským výsledkům. Většinou totiž vede podobné “ředění” k růstu a zvýšení objemu obchodů na burze (psychologický efekt levných akcií). Ale to všechno opět platí pouze pro standardní firmy, takže u Vítkovic je to velmi obtížné předvídat. Další vývoj ceny akcií tedy jednoznačně závisí na výsledcích VH (kdy bude RD pro úpis, zda bude veřejné obchodování s akcií pozastaveno, nebo zda bude RD pro úpis totožný s RD pro VH). Existují ale i další (méně pravděpodobné) scénáře (úpis sice bude na VH schválen, ale dozor ho nepovolí). Nejdůležitější je však v současné chvíli ustát silný informační tlak. Mnoho investorů podlehlo panice ihned po zveřejnění informace o úpisu a prodávalo, zejména když cena velmi rychle prudce klesala až na 595 Kč. U této akcie se však nesmí panikařit. Kdybych měl prodávat vždy, když se začne spekulovat o vyvlastnění, tak už Vítkovice dávno nemám. Podobných situací už tu bylo mnoho a určitě se ještě nějaké další objeví. Musíme si zvyknout, že nejsou akcie kótované na burze a soupeřící skupiny majoritních vlastníků (Světlík, Beran, Komárek) si s drobnými akcionáři pohrávají jako kočka s myší. A poplašné zprávy mohou fungovat na získání zbylých procent mnohem lépe, než v současné době omílaný úpis, neboť při výklesech majoritáři hezky v klidu a s úsměvem dokoupí (objemy jsou vzhledem k celkovému počtu akcií na volném trhu poměrně vysoké).

Pročtěte si také velmi pozorně podmínky úpisu. Na 1 starou akcii, kterou nyní vlastníte (její aktuální tržní hodnota na RMS je cca 700 Kč), můžete (ale nemusíte) upsat 2 nové, každou z nich za 10 Kč. Takže po skončení úpisu budete mít celkem 3 akcie v hodnotě 700 Kč, tedy jedna akcie bude mít odhadem třetinovou hodnotu té současné. Pokud v tomto 1. kole neupíšete, máte smůlu, a máte už jen jednu akcii za třetinovou hodnotu. Zbylé neupsané akcie získá úpisem ve 2. kole, za týchž finančních podmínek jako v kole prvním, společnost Atlanta Safe, která je pak prodá s mírným ziskem současným majoritním vlastníkům (autorům celého úpisu). Tím získá vlastně novou akcii s hodnotou cca 230 Kč za pouhých 10 Kč (její zisk je tedy 220 Kč za akcii ihned v okamžiku úpisu, tedy za jednu neupsanou starou akcii celkem 440 Kč). Čili ještě jednou – každý akcionář, který neupíše, přijde o 440 Kč za každou starou akcii (která mu samozřejmě zůstane, ale bude mít nižší hodnotu) a tutéž částku naopak získá Atlanta Safe, která každou neupsanou akcii sama upíše a zaplatí za ni jen 10 Kč. Mezi drobnými investory je určitě spousta těch, co neupíšou (nemají peníze, nebo se o tom vůbec nedozvědí), a neupsané akcie se tak přesunou za cenu 10 Kč k majoritnímu vlastníkovi. Jde tedy o podivnou utajenou akci, které se můžete vyhnout jedině prodejem akcie před úpisem (ještě za nerozředěnou cenu, nikam nejet a z celé hry vypadnout) a nebo s ní bojovat účastí na úpisu (uchování hodnoty). Třetí možností (nezávislou na rozhodování drobného akcionáře) je, že se úpis na VH neschválí, případně konkrétní podmínky úpisu schválené na VH umožní třeba úpis na dálku, což je však spíše nepravděpodobné a nezapadá to do logiky celé věci. A ještě závěrečné shrnutí s jedním příkladem. Na jednu současnou akcii bude tedy při úpisu dodatečný náklad 20 Kč (2 nové akcie, každá po 10 Kč). Máte třeba 200 akcií. Ke každé můžete (nemusíte) upsat dvě nové akcie (po 10 Kč), tzn. že při maximálním úpisu budete mít 200 starých + 400 (2 x 200) nových. Celkem tedy 600 akcií Vítkovic. Za úpis zaplatíte 400 (počet upsaných akcií) krát 10 Kč, tedy celkem 4000 Kč. Není to sice žádná velká suma, ale nemusíte mít vždy po ruce tolik peněz. Akcionáři, kteří se tedy zúčastní úpisu na tom ale nic nevydělají, pouze zůstanou na svém s vidinou lepších zítřků. S úpisem noých akcií jsou spojeny i dodatečné administrativní výdaje navíc, takže mi není zcela jasné, proč se za každou upsanou akcii bude platit jen 10 Kč? A proč lze při této ceně za 1 akcii upsat pouze 2 nové a ne třeba 20? Mnoho otázek, ale jen velmi málo odpovědí.

Nově upsané akcie sice nebudou kótované, tzn. obchodovatelné na burze, ale volný trh RMS je něco jiného. Sem byly totiž akcie přijaty ze strany RMS a emitent s tím nemá vůbec nic společného. Současné akcie Vítkovic totiž také nejsou kótované a přesto se s nimi vesele obchoduje. Takže se tím vlastně (v optimistickém případě) zvýší počet obchodovatelných akcií, což by mohlo nakonec této akcii i prospět. Mnohem důležitější je však otázka, jaký dostanou nově upsané akcie ISIN (identifikační kód). Pokud nebude stejný jako u těch současných, tak se patrně obchodovat na RMS nebudou, těžko by se zde obchodovaly dvě různé akcie Vítkovic. Mělo by jít ale o stejné (kmenové) akcie, takže jde patrně opět jen o spekulaci. Všechny tyto předpoklady pak platí pouze v případě, že budou upsané akcie zaknihované. Objevily se už totiž i spekulace o tom, že budou nově upsané (a posléze snad i původní) akcie přeměněny ze zaknihovaných na listinné, i když to není ani na oficiálním programu VH a jde o poměrně náročný administrativní úkon. Takový převod trvá řádově déle než jednoduchý úpis, který během pouhých 14 dní moc drobných akcionářů nestihne. Je nutné vypsat i dodatečný termín vyzvednutí akcií, a až po něm následuje dražba nevyzvednutých listinných akcií. To už by ale určitě stihlo nepoměrně více akcionářů, než prostý (utajený) úpis. Přechodem na listinné akcie ihned při úpisu by ale nikdo nic nezískal a i drobných akcionářů (z dob kupónové privatizace) je příliš mnoho pro realizaci takového řešení. Možným řešením by však bylo, kdyby byl přechod na listinnou formu proveden až po samotném úpisu, čímž by se zamezilo jejich obchodování a posléze je tu opět varianta vyvlastnění za “znaleckou” odhadní cenu. To je však opět jen další spekulace, která napomáhá současnému prodeji akcií, neboť spousta lidí má v těchto akciích spoustu peněz a nechtěla by je nechat třeba několik let ležet ve skříni než budou vyplaceny dividendy nebo nabídnut odkup (vyvlastnění).

Jak ale budou případně upisovat “babičky”, které mají třeba jen 10 akcií? Buď prodají (kdo jim o tom ale dá vědět), nebo přijdou o peníze. Proč se nepoužily jiné možnosti, ale tento velmi podivný způsob, který nemá ekonomické opodstatnění? Argument lepšího postavení na trhu s prezentovaným základním kapitálem alespoň 500 milionů je poněkud přitažený za vlasy. Proč se tedy nakonec rozhodlo představenstvo prosperující firmy takto? Proč si zahrává s důvěrou akcionářů? Chrání takto zájmy a prostředky akcionářů kteří vložili své peníze do společnosti a důvěřují jejímu vedení a zaměstnancům? V akciích jde totiž vždy a především o důvěru. Nepoužil bych zde sice natvrdo pojem “tunelování”, ale toto řešení (a způsob jeho provedení) je nestandardní  a používá se (v tomto objemu) nikoliv jako prostředek pro získání kapitálu (nebo pouze u firem, které nevyvíjí žádnou činnost, jsou dlouhodobě ztrátové a ředěním akcií ničí majetek akcionářů každým dnem), ale ovládnutí firmy. Pokud neexistuje ekonomické opodstatnění pro tento krok, tak může jít opravdu o snahu získat 90 % a zbavit se tak drobných akcionářů a administrativy s tím spojené. Tento způsob úpisu (bez oznamovacího dopisu) zdá se mi tedy (mírně řečeno) poněkud nevhodným a bohužel u nás existují velmi názorné příklady toho, jak byl úpis použit právě pro vyvlastnění, např. Pankrác a.s., Cimex, nebo Otavské strojírny. Zejména Komárek je na podobné praktiky specialista, při vzpomínce na Moravské naftové doly a ŽDB ještě mnohé mrazí v zádech.

Lze sice namítnout, že nevědomí vlastníci nejsou okrádáni, neboť každý akcionář může upsat. Pokud něco vlastníte a nestaráte se o to, tak se přece nesmíte divit, že se s tím něco děje (zvlášť když máte akcie). A pokud někdo nechce upisovat (nebo se mu to nevyplatí), tak může stále ještě prodat – poboček RMS je u nás dost a cena před úpisem třeba ještě trochu poroste. O krádež tedy opravdu nejde, pouze jsou využity všechny zákonné prostředky, které ale bohužel nereflektují zcela české reálie (a drobné vlastníky této akcie). Majoritní vlastník totiž zneužívá nevědomosti lidí, neboť kdyby chtěl být alespoň trochu poctivý, tak to upíše jiným způsobem, nebo alespoň všem pošle dopis. Ale jemu viditelně nejde o navýšení kapitálu, ale chce zlikvidovat drobné akcionáře. Mnoho z nich (vím o mnoha co mají pár kousků ještě z kuponové privatizace) nepojede až do Ostravy, aby dostali dalších třeba 20 nových akcií po 10 Kč. Takže pokud se o tom vůbec dozvědí, tak urychleně prodají. Po neinformovaných a velmi malých však mohou přijít na řadu i další.

Hlavním spekulativním důvodem pro chystaný úpis je samozřejmě vyvlastnění minoritních akionářů, které se v Česku stalo synonymem pro “tunelování”. Po vyvlastnění totiž už není co obchodovat, neboť se postupuje podle §183 obchodního zákoníku, kde – velmi zjednodušeně řečeno – akcionář vlastnící 90 % akcií rozhodne o přechodu všech ostatních akcií na sebe za cenu znaleckého posudku. A je po všem. Jde zde totiž vlastně o rozředění součsného základního jmění společnosti na třetinu. Každý komu na své investici záleží by měl vědět, že upsat nové akcie je “povinnost”, aby se mu jeho podíl ve společnosti nerozředil. Pokud upíšete, tak cena půjde nahoru. Pokud ne, tak se podíl výrazně naředí a cena tak půjde dolů. Případné vyvlastnění má však také několik omezení. Je možné ho uskutečnit až majoritní vlastník získá 90 % akcií, neboť zde nelze aplikovat §183b (více jak 2/3, respektive 3/4 akcií), protože jsou akcie na volném trhu a nejsou kótované.

Komárek (Atlantik FT) vlastní 10 % akcií a určitě upíše (o tom bych nepochyboval), takže může případnému vyvlastnění zamezit. Každopádně v něm mají drobní akcionáři možná nechtěného, ale velmi silného partnera, který se vzhledem k probíhajícím soudním sporům určitě nebude chtít nechat vyvlastnit a ještě k tomu od lidí, se kterými bojuje o velké peníze. To však neplatí v případě, kdy by se chystal dohodnout s ostatními, což by byl zase naopak další důvod pro potenciální vyvlastnění. Pokud by ale byli majoritní vlastníci již domluveni, pak by přece nebylo potřeba nic ředit a 90 % akcií by už dávno shromáždili. Možná se však úpis chystá právě proto, aby byly poté náklady na vyvlastnění co nejnižší. Je zde však více otázek než odpovědí. Takže nejpravděpodobnějším důvodem plánovaného úpisu je pouze likvidace minoritních akcionářů, kteří se úpisu nezúčastní (drobní akcionáři mají cca 10 %), nebo předem prodají. Pokud by totiž měli majoritní vlastníci např. 87 % a byli by domluveni na vyvlastnění, pak by bylo velmi zbytečné podstupovat takto napadnutelný způsob k získání vytěsňovací většiny a ten zbytek by získali výkupem v RMS během několika týdnů či měsíců (jde pouze o statisíce akcií a na RMS se jich denně průměrně zobchoduje 500 – 5000). Jedním z možných důvodů plánovaného úpisu nových akcii je tak potencionální záměr výplaty dividend. Letos mohou být do Vitkovic převedeny zisky z jejích dceřiných společností a poté může dojít k výplatě tučných dividend. Majoritní akcionáři se však určitě nechtějí dělit s těmi drobnými a použijí tedy nejprve “legální” možnost úpisu nových akcií. Výplata dividend jim pak na druhou stranu pomůže i při potenciálním následném vyvlastnění, neboť by se při ocenění bral v potaz i nerozdělený zisk, takže by byla bez vyplacené dividendy zase vyšší odkupní hodnota této akcie. Musíme brát v úvahu všechny (i méně pravděpodobné) možnosti. Ale nakonec to všechno může být úplně jinak. Další podrobnosti se však dozvíme již velmi brzo.

Chtěl bych se jet na valnou hromadu podívat přímo do Vítkovic a pokud opravdu vyrazím, tak zde pak získané informace určitě zveřejním (možná budou i online zápisky přímo z VH pokud pojedu s notebookem). Pro případné další zájemce připojuji návod, jak se tam dostat. Z Prahy je ideální Pendolino v 5:26 a poté MHD přímo do sídla firmy (zastávka je “Ředitelství Vítkovic”, jede tam několik tramvají). Pokud nebude mít vlak zpoždění, tak tam budeme chvíli po deváté hodině, kdy je plánováno zahájení. Ještě si dovolím jedno malé upozornění – 29. června (pátek) se koná pouze VH a neprobíhá ještě žádný úpis. Později se také podrobně podíváme na majetkovou strukturu, probíhající soudní spory a hospodářské výsledky.

Nejoblíbenější hosting pro WordPress WEDOS.cz

8 thoughts on “Vítkovice a.s. – chystá se podivný úpis akcií”

 1. Precizní analýza z dostupných informací. Vím, co to dá práce (nedávno jsem jednu podobnou, ne však tak důkladnou, dělal na akcii bývalého investičního fondu z 2. vlny kuponové privatizace Creditanstalt (BIC: BFACRSLT) http://www.kurzy.cz/nazory/default.asp?A=PP&PR=547739&T=561), a tak to dovedu ocenit. A ocení zejména drobní investoři, kteří nemají čas pročítat informace na http://www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/default.asp?A=T&O=0&T=552&ftxt=&hpp=250 .

 2. Moc děkujeme za shrnutí, odvedl jste skvělou práci.
  Pokud mohu přidat názor:
  A co když jde o to vytvořit jakýsi štěp akcií ve formě nového ISINu a protože se dá organizačně těžko zařídit obchodování dvou akcií stéjné firmy na pidi trhu RM Systému (mohlo by se stát, že akcie by měly různou cenu na trhu a podobně) musel by RM systém tyto akcie vyřadit a tudíž by klesl o akcie zájem, nerostla by cena akcií a nebyl by problém za malou částku tyto akcie vykoupit. Nevíte, zda se dá někde zjistit to, co se objevilo v diskuzi :

  cituji viz baníček 20.06.2007 15.09 hod
  Jen male upřesnění: konsolidovany zisk je cca 1,1 mld, je k dispozici v sidle společnosti. ISIN ma byt jiny než současny a narok na upis akcii maji mit ti kteři budou vlastnit akcie k datu valne hromady. Co je třeba zduraznit: ten kdo nepojede upisovat tak ma poslednich par dni aby to prodal!!

  Přeji všem hodně štěstí.
  Josef

 3. Zdravím a děkuju všem za pozitivní hodnocení.
  Výkupní cena se sice často odvíjí podle tržní ceny, ale většinou jen na opravdové burze a nikoliv na malém volném trhu RMS. Takže případná vyvlastňovací cena bude podle mě stanovena znaleckým posudkem, kde se snad nemusíme ztráty příliš bát (jinou otázkou je kolik oproti současnému kurzu vyděláme).
  Konsolidovaný zisk 1,1 miliardy je podle mě nesmysl. Jen samotná Vítkovice, a.s. měla zisk cca 500 milionů (čekalo se 300) a nemyslím si, že by její dcera Vítkovice Heavy Machinery měla zisk pod 1 miliardu (odhady přímo z Vítkovické prezentace z počátku roku, viz http://www.rmsystem.cz/Doc/Prilohy/2007/Vitkovice_Bor%E1k_2007.ppt), a to nemluvím o dalších dceřinných společnostech. Takže si trvám na svém velmi střízlivém odhadu konsolidovaného zisku ve výši minimálně 1,5 miliardy Kč. I když s účetnictvím jdou nakonec dělat divy :-)
  Dále už je to ale jen spekulace, která může ale nemusí vyjít (jiný ISIN, rozhodný den pro úpis bude den VH). Podle mě jde trochu o manipulaci – všechny informace jsou negativní a lákají k prodeji. Každopádně budeme už za týden o dost chytřejší.

  Mimochodem, chystáte se někdo v pátek do Ostravy?

 4. Díky za skvělý rozklad. Patřím k těm, kteří nemají čas možná už ani sílu a nechtěla jsem s nervákem úpisu mít nic společného. Po pečlivém pročténí této úvahy a po pročtení návrhu na zvýšení ZK jsem opět nakoupila Vítkovice, které jsem předtím držela několik let. Myslím, že z dostupných informací vyplývá, že opravdu nebude vydán jiný druh akcií a tedy ani akcií pod jiným ISIN a věřím, možná naivně, že Vítkovice budou standardní evropskou dobrou společností, která nebude vytěsňovat své minoritní akcionáře. Úpis se budu snažit pečlivě hlídat, i když jsem na dovolené a doufám, s velkou důvěrou, že mi k tomu pomohou i tyto dobré a užitečné stránky. Děkuji moc.

 5. A jaký je tedy váš názor nyní, 14 dní po valné hromadě, kdy úpis je již hotová věc (zápis usnesení VH v OR) ? Jak asi nelépe se zachovat jako minoritní akcionář, s ohledem na známe skutečnosti k úpisu? (prodat-hned nebo těsne před úpisem, přikoupit-dtto a tedy upsat, atd..
  PS: nechci radu, jen váš názor..díky

 6. Tak jsem přehodnotila situaci, redukovala můj optimismus a prodala. Ušetřím si nervy a počkám na budoucí, třeba výhodný nákup. Toť můj názor.
  A co separatista, odmlčel se navěky nebo jen přes prázdniny?

 7. To Jaspana: Separatista se načas odmlčel pouze kvůli pracovnímu vytížení, ale už má přichytaný nový článek :-)
  To ata: Zhodnocení situace po valné hromadě podrobně rozebírám v novém článku, který vyjde snad ještě dnes (či nejpozději zítra). Bohužel v něm ale patrně žádnou jasnou radu nenajdete. Shrnuji zde pouze domněnky a fakta a rozhodnout se, jak na danou situaci reagovat, už budete muset sám…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *