Konfigurace pro ic.cz

Zvolené téma obsahuje celkem 3 odpovědi. Do diskuze (3 účastníci) se naposledy zapojil uživatel  Michal Janata a poslední změna je stará 10 let, 11 měsíců.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (z celkem 4)
 • Autor
  Příspěvky
 • #3534

  Limeth
  Participant

  Dobrý den, snažím se zprovoznit WordPress na hostingu InternetCentrum, ale zasekl jsem se u prvního kroku, nejde mi připojení k MySQL databázi. Když jdu na web, zobrazí se “Během připojování k databázovému serveru došlo k chybě”.

  MySQL stav:

  Verze mysql:	5.1.57-rel12.8-log
  Host: mysql.ic.cz
  User name: ic_projectsurviv
  Databáze: ic_projectsurvive
  Heslo: heslo

  Obsah souboru wp-config.php:

  <?php

  /**

  * The base configurations of the WordPress.

  *

  * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,

  * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information

  * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing

  * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.

  *

  * This file is used by the wp-config.php creation script during the

  * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file

  * to "wp-config.php" and fill in the values.

  *

  * @package WordPress

  */

  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //

  /** The name of the database for WordPress */

  define('DB_NAME', 'ic_projectsurvive');

  /** MySQL database username */

  define('DB_USER', 'ic_projectsurviv');

  /** MySQL database password */

  define('DB_PASSWORD', 'heslo');

  /** MySQL hostname */

  define('DB_HOST', 'mysql.ic.cz');

  /** Database Charset to use in creating database tables. */

  define('DB_CHARSET', 'utf8');

  /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */

  define('DB_COLLATE', '');

  /**#@+

  * Authentication Unique Keys and Salts.

  *

  * Change these to different unique phrases!

  * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}

  * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.

  *

  * @since 2.6.0

  */

  define('AUTH_KEY', '6@${sowZgneDwu>kuOoo!^qDQ

  LkdDhpPhH|~$Cq.>Mh%AtT:r/~e|k@%-R4]N2V’);

  define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘^Zm3_^cpfkMc->VYf+MntwE4o+O6}zzDd_H|eoUMG)9e=l2wWi1P*XEQEnU1@&’);

  define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘]mPRyB8F]C_t-Z0M6|<.Ha++g9pl]9&r-)}.v5}drGBqANL%|u~z.!hc5_q<%J-Y’);

  define(‘NONCE_KEY’, ‘j7WNkK.P#j9}JEtLm!~QFM]S{!6Yq+,}W(U}!`tNL=MsY6K,v-]evDM9.XVh–G-‘);

  define(‘AUTH_SALT’, ‘<L+HyH?Ho#+e+?,TXGDsjHZ)f$%-d~1no^B}||J*R`!lxZwv%,J:o:G#ElbA-3@u’);

  define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘kSE%%e5xGjYvYfdjB#.l5x|EA>@lxn#Lrw+xr|X<):XeR(Y16=~/tg|JADV[7]’);

  define(‘LOGGED_IN_SALT’, ‘ag4x:#h#xZ@TZLUk|-7+L](7@ V&tf,j4nPqc+H[c7E}W-zk1;I(a~f[G^mYb+XZ’);

  define(‘NONCE_SALT’, ‘|>pDiE10q&2QR}-T|aLgICdZ>hwT6@Kv0,?8]+hZ|NC&FB)+>&2Bljy9u-,5K:d[‘);

  /**#@-*/

  /**

  * WordPress Database Table prefix.

  *

  * You can have multiple installations in one database if you give each a unique

  * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!

  */

  $table_prefix = ‘wp_’;

  /**

  * WordPress Localized Language, defaults to English.

  *

  * Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the chosen

  * language must be installed to wp-content/languages. For example, install

  * de_DE.mo to wp-content/languages and set WPLANG to ‘de_DE’ to enable German

  * language support.

  */

  define(‘WPLANG’, ‘cs_CZ’);

  /**

  * For developers: WordPress debugging mode.

  *

  * Change this to true to enable the display of notices during development.

  * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG

  * in their development environments.

  */

  define(‘WP_DEBUG’, false);

  /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

  /** Absolute path to the WordPress directory. */

  if ( !defined(‘ABSPATH’) )

  define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__) . ‘/’);

  /** Sets up WordPress vars and included files. */

  require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’);`

  #16041

  Limeth
  Participant

  Dodatečné informace:

  Databáze nebyla nalezena

  Podařilo se sice připojit k databázovému serveru (což znamená, že jste zadali správné přihlašovací jméno a heslo), ale není bohužel možné zvolit databázi ic_projectsurvive.
  Jste si opravdu jisti, že databáze s tímto názvem existuje?
  Má uživatel ic_projectsurviv oprávnění používat databázi ic_projectsurvive?
  V některých případech může mít název databáze automatickou předponu ve tvaru vašeho uživatelského jména, tedy např. uživatelskéjméno_ic_projectsurvive. Nejedná se o tento problém?

  Pokud nevíte jak databázi vytvořit či zprovoznit, měli byste kontaktovat svého poskytovatele hostingových služeb. V případě jiných problémů zkuste nalézt řešení na oficiálním fóru podpory WordPressu (anglicky).

  #16042

  Lukenzi
  Participant

  Nevidím v čem je problém, vše máte v chybě popsáno.

  1. Existuje databáze s názvem “ic_projectsurvive”?

  2. Má uživatel “ic_projectsurviv” oprávnění používat databázi “ic_projectsurvive”?

  Pokud jsou obě odpovědi ano, tak kontaktujte poskytovatele hostingových služeb, protože to není problém WordPressu. Jinak použít freehosting ,který má problém už jen s instalací WP (nízký memory_limit) a který “občas” nefunguje mi příjde docela k ničemu. Je problém použít například placený hosting WEDOS (i s cz doménou cca 45kč/měsíc – teď mají akci kde jsou velice výrazné slevy 30-99%) kde WordPress funguje naprosto bez problémů?

  #16043

  Michal Janata
  Participant
  Web

  IC je jeden z nejhorších co jsem snad kdy potkal. Jinak jak píšou předemnou, tak ti můžu také doporučit WEDOS, je to rozhodně lepší než ty FREE a mám tam několik WordPressů a jedou bez problémů.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (z celkem 4)

Pokud chcete odpovědět na toto téma, musíte se nejdříve přihlásit.